Divine Light Online

Tag: May 9 1914

ମେ ୯, ୧୯୧୪

ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହି ଲେଖା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁଥିରେ ତାମସିକତାର ଅବରୋଧ ଭିତରୁ ମନ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖୁପାରେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଶରୀର-ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏକ

Read More »