Divine Light Online

Tag: May 23 1914

ମେ ୨୩, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ମୁଁ ଚାହେଁ ନିରନ୍ତର ତୋର ଚେତନା, ଚାହେଁ ମୋ ସତ୍ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷରେ ତୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା – ତୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତୋର

Read More »