Divine Light Online

Tag: May 19

ମେ ୧୯, ୧୯୧୪

ଏହି ଯେଉଁ ମନୋମୟ ଜୀବଟି ତା’ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୋ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସୀମ କରୁଣା, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ପ୍ରୟାସ ଆଦି

Read More »