Divine Light Online

Tag: May 13 1914

ମେ ୧୩, ୧୯୧୪

ଭଗବାନ୍, ମୋ ମନର ଏଇ ତନ୍ଦ୍ରାଳୁତାକୁ ତୁ ଝାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ତୁ ମୋର ଆଧାରକୁ କି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣି ଦେଇଛୁ ।ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ

Read More »