Divine Light Online

Tag: March 10

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦, ୧୯୧୪

ରାତ୍ରିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ମୋ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ବି ତୋର ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ । ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନୀରବତା ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ

Read More »