Divine Light Online

Tag: July 23 1914

ଜୁଲାଇ ୨୩, ୧୯୧୪

ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ । ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ସକଳ ବିଜୟ ନେଇଆସ । ତୋ ପ୍ରେମ ଆମ ହୃଦୟର ଏକଚ୍ଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ଵର ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଭାବନାରାଜି ମଧ୍ୟରେ ତାଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ

Read More »