Divine Light Online

Tag: July 17

ଜୁଲାଇ ୧୭, ୧୯୧୪

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପାର୍ଥିବ ସିଦ୍ଧିସବୁ ସହଜରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାପ ଠିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁପାତରେ, ଯେଉଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରୂପ ନେଇ ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇଛୁ ତା’ର

Read More »