Divine Light Online

Tag: January 13

ଜାନୁଆରି ୧୩, ୧୯୧୪

ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ପ୍ରେମର ଏକ ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ପରି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା’ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ଅଖଣ୍ଡ ଓ ନିବିଡ଼

Read More »