Divine Light Online

Tag: February 12 1914

ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨, ୧୯୧୪

ଯେତେବେଳେ ତୋର ପରମ ଚେତନାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାର୍ଥବ ପରିସ୍ଥିତିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିତାନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକତା ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମେ କହୁ : “ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବା

Read More »